Welkom op deze extra pagina van de website van Parento.

Hier kunt u extra informatie vinden over Parento, maar ook diverse leuke en handige tips op het gebied van kinderopvang. Parento vindt het belangrijk om nuttige informatie voor (gast)ouders aan te bieden.

Mocht u meer info nodig hebben of vragen over opvoeding en kinderopvang dan staan wij uÂgraag te woord.

Tarieven: 

Gastouderopvang is ook prijstechnisch een gunstige vorm van kinderopvang. Zo worden vakanties niet doorbetaald en is opvang op maat meer mogelijk. Parento hanteert vriendelijke tarieven, zeker voor zelfstandige gastouders met meerdere kinderen, zodat er ook een mooi uurloon voor de gastouder overblijft. Voor de tarieven klik hierop: tarieven 2018. Voor het financïële plaatje in uw situatie, bel gerust!

Oudercommissie:

Wilt u als ouder meedenken en inspraak hebben op het beleid van Parento of wilt u weten waar de oudercommissie voor staat? De oudercommissie informeert u graag, o.a. door het toesturen van het reglement oudercommissie. Mail vrijblijvend naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Dienstverlening:

Mochten er klachten of meningsverschillen zijn tussen ouder en gastouder onderling of naar Parento toe, dan horen wij het graag. In eerste instantie kunt u telefonisch contact opnemen of mailen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, waarin we trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor het doornemen van het complete intern klachtreglement van Parento, klik hier.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kun u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. Voor meer informatie zie ook www.klachtenloket-kinderopvang.nl U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u in deze link terug. Meer informatie hierover vindt u ook op Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ter volledigheid kunt u in de hiernaast ook de brochure van de Geschillencommissie inzien.

Pedagogisch beleidsplan:

Parento heeft een pedagogisch beleidsplan geschreven, waarin wordt aangegeven welke uitgangspunten en werkwijze naar onze mening gehanteerd dienen te worden in de opvoeding van kinderen. Onze klanten ontvangen een exemplaar en het isÂdaarnaast op aanvraag beschikbaar.

Meldcode Kindermishandeling:

Parento GastouderbureauÂmaakt gebruik van de meldcode kindermishandeling. Deze is opgesteld door de brancheorganisatie Kinderopvang. Alle klanten van Parento kunnen deze meldcode raadplegen, als zij inloggen in het administratiesysteem.

De meest recent aangepaste meldcode is hier te downloaden via deze link. Klanten kunnen ten allen tijden de Meldcode Kindermishandeling terugvinden via het administratie-systeem van Parento bij downloads.